Archive for Juliol, 2016

27 Juliol 2016

Informe del Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges ha presentat un nou informe de segregació escolar a Catalunya, La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat. Aquest informe posa de manifest que en la darrera dècada els desequilibris en la composició social dels centres no han minorat, en part, com a conseqüència de la manca de decisió per part del Departament d’Ensenyament en el desenvolupament de polítiques per combatre aquest fenomen. Com a prova d’aquesta manca de decisió, el Síndic de Greuges destaca la infrautilització dels instruments de planificació educativa ja disponibles en el Decret d’admissió d’alumnat (reserva de places, zonificació, etc.) o també dels nous instruments incorporats a la LEC des de l’any 2009, encara pendents de desplegament.

InformeSegregacio